Pravidla soutěže Král planku

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže pořádané CBD Pharma

 1. Pořadatel a organizátor soutěže
  Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost CBD Pharma, s.r.o., Janáčkova 1024/18, Ostrava 702 00, IČ: 08954305, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 81433 (dále “Organizátor”)
 1. Doba a místo konání soutěže 
  Soutěž probíhá na Instagramu https://www.instagram.com/cbdpharma.cz/ a facebookových stránkách https://www.facebook.com/CBDPharma.cz a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.  
 1. Podmínky účasti v soutěži
  Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Instagram (www. Instagram.com) či Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Účastník“): Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora. 
 1. Průběh a princip soutěže  
  Soutěže probíhají na Instagramu https://www.instagram.com/cbdpharma.cz a Facebooku https://www.facebook.com/CBDPharma.cz. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že natočí či vyfotí svůj výkon v pozici "plank" a vypostuje s hastagem #cbdplank či zašle Organizátorovy do soukromé zprávy na Instagramu či Facebooku. Účastník musí uvést svůj dosažený čas.

  Organizátor odmění 3 Účastníky muže a 3 ženy s nevyšším dosaženým časem následovně:
  1. místo: 15% CBD olej 10 ml
  2. místo: 10% CBD olej 10 ml
  3. místo 5% CBD olej 10 ml

  Zároveň každý Účastník, který splní podmínky soutěže, vyhraje slevový kupon na nákup na stránkách www.cbdpharma.cz ve výši dané Organizátorem. Tento poukaz je možno uplatnit při objednávce nad 1000 Kč. 
  Každý účastník může vyhrát pouze jednou.
 1. Oznámení a předání výher 
  Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém či facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na Instagramu https://www.instagram.com/cbdpharma.cz/ či na Facebooku https://www.facebook.com/CBDPharma.cz u příslušného soutěžního postu. Výhry jsou předány do 30 dnů od skončení soutěže, výherce bude informován o místě předání. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od zveřejnění, výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Ze soutěže na budou vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou nemravné, protizákonné, neslušné.
  Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram či Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 
 1. Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a dále pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Organizátor má dále zájem na zařazení výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku. Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva: 

  • právo na přistup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny, 
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 
  • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje soutěžícího zpracovávány nezákonně, 
  • právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího, 
  • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů soutěžícího, případně proti profilování, 
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 2.  Autorská a jiná práva
  Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 3. Další důležité podmínky soutěží

  Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram či Facebook, doručení zpráv či výher. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových či facebookových stránkách. 

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram či Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram či Facebook.